Kristinehamns Elnät valde ViewBase Lösning för Energibolag och tjänsten Effektanalys

Kristinehamns Elnät var i stort behov av ett verktyg som kunde hjälpa dem att identifiera lokala flaskhalsar i elnätet. ViewBase fick förtroendet att hjälpa till och tack vare vår Lösning för Energibolag (eView) och tjänsten Effektanalys har de nu redan beslutat om en handlingsplan för 2021 för att bygga bort lokal kapacitetsbrist.

Vi ställde några frågor kring arbetet till Fredrik Svensson, Elnätschef på Kristinehamns Elnät AB.

Vilken var den främsta anledningen till att ni valde ViewBase tjänst Effektanalys?

– Det var i samband med vårt införande av effekttariffer som vi först blev introducerade för Viewbase. Efter några möten där vi gemensamt diskuterade kring möjligheter och upplägg bestämde vi oss för att implementera verktyget. Vi förstod potentialen när arbetet med effektanalys genomfördes och så här långt har lösningen överträffat alla våra förväntningar.

Hur ser ni att digitalisering av affärsinformation kan hjälpa er att nå era mål?

– Genom att skapa rapporter i eView för myndighetsrapportering och uppföljning av till exempel nätförluster så frigör vi tid för att kunna jobba mer med för våra kunder med mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Berätta lite mer om er lösning och vilka resultat har ni uppnått

– Tack vare effektanalysen har vi beslutat om en handlingsplan där vi redan 2021 bygger bort lokal kapacitetsbrist.
– Vi har numera fått visualiserat data som hjälper oss förstå vilken effekt vi ska abonnera på mot överliggande nät.
– Vi har förenklat rapporteringen till energimarknadsinspektionen. Förutom bättre kvalitet på rapporterna så frigörs också tid.
– Vi är på god väg att förstå hur våra nätförluster beräknas och målet är att helt digitalisera uppföljningen.
– Förbättrade kunddialoger genom att vi nu enkelt kan visualisera kundens energianvändande.

Vilka övergripande mål har ni med verksamheten framöver?

– Vi jobbar mot att vara en möjliggörare för fortsatt lokal energiomställning, fossila bränslen måste fortsätta att fasas ut. En del av lösningen är elektrifiering av transportsektorn. För att detta ska vara möjligt krävs att vi kan tillgodose behovet av effekt och utifrån detta identifiera och åtgärda lokala kapacitetsbrister.