ViewBase lösning för

Energioptimering
för industrin

En mer energieffektiv produktion med datadrivna analyser

Nuvarande situation med höga elpriser och utmaningen med effektbrist gör att många företag behöver se över sin energiförbrukning för att bibehålla sin lönsamhet, eller kanske till och med för att överleva. Hur hanterar man befintlig produktion eller en ökad produktion med ökade energikostnader? Hur påverkar val av energislag både lönsamhet och miljö?

Genom datadriven analys kan man skapa sig kontroll över sin energiförbrukning för den dagliga driften. Genom intelligent beslutstöd kan man även optimera underhåll, service och investeringar, vilket påverkar både produktionskapacitet och energiförbrukning. Med hjälp av prediktiva analyser kan man även hantera frågan strategiskt för att tydligare få fram en plan för hur man ska jobba med energioptimering inom hela tillverkningen. Prediktiv analys kan användas för att tex simulera allt från nyttjande av olika energislag på övergripande nivå, till hur investeringar i enskilda maskiner påverkar energiförbrukningen.

Med vår lösning för energioptimering kommer vi att kunna hjälpa med frågor som:

  • Hur kan en datadriven uppföljning och prediktion skapa en mer energieffektiv produktion?
  • Hur kan energioptimering bidra till att minska företagets klimatavtryck?
  • Hur sätter man upp ett energiledningssystem för hela företaget?

 

Vår leverans- ett övergripande energiledningssystem

Med hjälp av våra BI-plattformar, vår expertis och långa erfarenhet från både tillverkande industri och energi erbjuder våra konsulter ett datadrivet beslutsstöd genom hela processen, i syfte att optimera er energiförbrukning.

Fas 1: Nulägesanalys

Vi skapar en bild av ert nuläge, behov och var vi behöver utöka mätningen för att få rätt data för att styra verksamheten. Resultat av fas 1: Få en bild av total energiförbrukning, effektuttag, energiproduktion, baserat på historik. Tydliggöra kostnader men även få data kring klimatpåverkan, ex CO2 per producerad enhet.

Fas 2: Införande av mätutrustning och etablering av beslutsstöd

Vi tar fram en plan för undermätning på strategiskt viktiga mätpunkter/datakällor. Vad och var behöver vi mäta för att göra analyserna relevanta och effektiva? Prioriterade mätpunkter installeras i produktionen och kopplas mot vår lösning. Med det skapar vi analyser och visualisering för en effektiv energioptimering.

Resultat

Genom en kontinuerligt uppdaterad analys av energiförbrukningen, från en övergripande nivå (total inmatning) ner till enskild maskin/enhet skapas förutsättningarna för att effektivt kunna följa upp ex. energiförbrukning mot satta mål, per producerad enhet, jämförelse mellan produktionslinje/produktionsenheter. Det skapar förutsättningarna att skapa prediktiva analyser, ROI på investeringar.

BOKA ETT MÖTE